รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ประจำปี 2561 (รอบแรก)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ประจำปี 2561 (รอบแรก)

 

 

 

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)  แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท

สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)  แบบ 1 แบบ 2 และ แบบ 3

สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องบรรยาย ชั้น 3 อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 

สำนักทะเบียนฯ แจ้งกำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/60 มาให้ทราบ

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 1/61

ประกาศ การส่งหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ การส่งหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/58 ของ ป.โท และภาคการศึกษาที่ 2/57 ของ ป.เอก

 

ประกาศ การเสนอขอขยายระยะเวลาการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบระยะเวลา 2/60

ประกาศ กำหนดการรับเอกสารเพื่อเสนอสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561