รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท(รอบสอง)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท(รอบสอง)

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2559

ประกาศรายชื้อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (รอบสาม)

เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของ ผศ.ดร.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล

 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับการจากไปของ ผศ.ดร.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล