รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท(รอบสาม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท(รอบสาม)

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)  แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่

เลขที่

ชื่อ – นามสกุล

1

0109026410001

นางสาวชญานิธ ตาจุมปา

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท(รอบสอง)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท(รอบสอง)

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2559

ประกาศรายชื้อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (รอบสาม)

เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของ ผศ.ดร.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล

 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับการจากไปของ ผศ.ดร.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล