ประชาสัมพันธ์ Transgenerational equity and sustainable technologies (TEST) for agricultural waste to energy

ประชาสัมพันธ์ Transgenerational equity and sustainable technologies (TEST) for agricultural waste to energy

เชิญบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องร่วมอบรม "Transgenerational equity and sustainable technologies (TEST) for agricultural waste to energy" โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง IHE Delft Institute for Water Education กับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้การอบรมในหัวข้อดังกล่าวเป็นการเพิ่มศักยภาพให้การทำวิจัยในสาขา Waste Utilisation และ Waste to Energy ซึ่งเป็นสาขาที่ภาควิชามีงานวิจัยในเชิงลึก และมีความเชี่ยวชาญ ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในระดับนานาชาติ ที่ภาควิชาฯ มีร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในยุโรป โดยจะจับขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร RTT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Staff

Asst. Prof.Dr. Patiroop Pholchan
Asst. Prof.Dr. Patiroop Pholchan
Head of Department
Dr.Pimluck Kijjanapanich
Dr.Pimluck Kijjanapanich
Deputy Head of Environmental Engineering
Dr.Saoharit Nitayavardhana
Dr.Saoharit Nitayavardhana
Assistant Head for Laboratory Affairs
Asst.Prof.Dr.Pharkphum Rakruam
Asst.Prof.Dr.Pharkphum Rakruam
Academic Program Chair

Happy Students

News